OUG nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare a fost publicata in MOF 988/26.10.2020

OUG nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene a fost publicata in MOF 988/26.10.2020.

Vezi mai jos ce contine capitolul 1 referitor la inlesnirile la plata dupa declararea starii de urgenta.

CAPITOLUL I: inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central

Art. 1: Instituirea posibilitatii acordarii esalonarilor la plata de catre organul fiscal central

(1)Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data declararii starii de urgenta si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, administrate de organul fiscal central, denumit in continuare organ fiscal, se aproba esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 12 luni.

(2)in sensul prezentului capitol, asocierile fara personalitate juridica care, potrivit legii, au calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice.

(3)Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul capitol.

(4)Prevederile alin. (3) se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de organele fiscale de la alt organ fiscal sau de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. in acest scop, organul fiscal comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii aferente.

(5)in scopul acordarii esalonarii la plata, sunt asimilate obligatiilor fiscale:

a)amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

b)creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

(6)Esalonarea la plata nu se acorda pentru:

a)obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul prezentului capitol, care si-a pierdut valabilitatea;

b)obligatiile fiscale care au scadenta si/sau termenul de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

c)obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;

d)obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. in cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii unei decizii de esalonare la plata, debitorul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. in acest scop, organul fiscal comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii aferente.

(7)Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice.

(8)Pentru a beneficia de esalonarea la plata prevazuta la alin. (1), debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)sa depuna o cerere la organul fiscal, pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;

b)sa nu se afle in procedura falimentului;

c)sa nu se afle in dizolvare;

d)sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

e)sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost stinsa, conditia se considera indeplinita.

(9)Pe langa conditiile prevazute la alin. (8), debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal in conformitate cu Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

(10)Conditia prevazuta la alin. (9) se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

(11)Obligatiile fiscale principale individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente individualizate in decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii, pot face obiectul esalonarii la plata daca debitorul indeplineste conditiile prevazute de prezentul capitol si depune cererea in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, indiferent de perioada supusa inspectiei fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale.

(12)In scopul acordarii esalonarii la plata potrivit prezentului capitol, prevederile art. 188-190, art. 204, art. 205 si art. 207 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.

(13)Nu sunt considerate restante obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit prezentului capitol, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in decizia de esalonare la plata sau se afla in termenul de plata prevazut la art. 4 alin. (1) lit. d), precum si celelalte obligatii fiscale, care sunt conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, daca pentru acestea nu s-au implinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevazute la art. 4 alin. (1).

Art. 2: Eliberarea certificatului de atestare fiscala

(1)Dupa primirea cererii, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.

(2)Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, inclusiv in cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

(3)Prin derogare de la prevederile art. 158 din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale existente in sold la data eliberarii acestuia.

Art. 3: Modul de solutionare a cererii

(1)Cererea debitorului se solutioneaza de organul fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, prin decizie de esalonare la plata ori decizie de respingere, dupa caz.

(2)Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de esalonare la plata. in sensul art. 167 din Codul de procedura fiscala, ratele sunt exigibile la aceste termene de plata, cu exceptia situatiei prevazute la art. 190 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

(3)La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferentiata a ratelor de esalonare.

(4)Cererea se solutioneaza prin decizie de respingere in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)in cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 1 alin. (6) si (7);

b)nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 1 alin. (8) si (9);

c)cererea nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa;

d)in cazul stingerii in totalitate, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de esalonare la plata.

(5)Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal verifica incadrarea cererii in prevederile prezentului capitol si comunica debitorului decizia de respingere sau decizia de esalonare la plata, dupa caz.

(6)Atunci cand exista diferente intre sumele solicitate de catre debitor in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 207 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

(7)in cazul in care in perioada dintre data depunerii cererii de esalonare la plata si data eliberarii certificatului de atestare fiscala debitorul efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale datorate, se sting mai intai obligatiile fiscale restante la data declararii starii de urgenta si apoi obligatiile ce pot face obiectul esalonarii la plata potrivit prezentului capitol.

(8)Pe perioada esalonarii la plata acordata potrivit prezentului capitol, in scopul aplicarii reducerii prevazute la art. 181 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura fiscala, penalitatile de nedeclarare cuprinse in certificatul de atestare fiscala se amana la plata prin decizie care se comunica debitorului odata cu decizia de esalonare la plata. Prevederile art. 208 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.

Art. 4: Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata

(1)Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea in urmatoarele conditii:

a)sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale administrate de organul fiscal cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2). Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt declarate si/sau achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege inclusiv;

b)sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2). Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege;

c)sa se achite diferentele de obligatii fiscale rezultate din declaratii rectificative in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2);

d)sa se respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca rata de esalonare este achitata pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare;

e)sa se achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii acestei decizii, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2);

f)sa se achite creantele stabilite de alte organe decat organele fiscale si transmise spre recuperare organelor fiscale, precum si amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2);

g)sa achite obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2);

h)sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2);

i)sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata organului fiscal dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2);

j)sa achite sumele pentru care s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala, in cel mult 30 de zile de la data stabilirii raspunderii;

k)sa nu intre sub incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (8) lit. b) si c);

l)sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale datorate de debitorii care fuzioneaza, potrivit legii, si care nu beneficiaza de esalonarea la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 5 alin. (2).

(2)in situatia in care termenele prevazute la alin. (1) se implinesc dupa data finalizarii esalonarii la plata, obligatiile fiscale trebuie stinse pana la data finalizarii esalonarii la plata.

(3)in situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la alin. (1), organul fiscal comunica debitorului decizia de finalizare a esalonarii la plata.

Art. 5: Modificarea deciziei de esalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii

(1)Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea debitorului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal:

a)obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) si l);

b)obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, prevazute la art. 10 alin. (2), cu exceptia sumelor de natura celor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. j).

(2)Contribuabilul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, la care poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (8) si (9) si la art. 4 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii, cu exceptia celor pentru care art. 4 alin. (1) nu prevede posibilitatea debitorului de a solicita esalonarea la plata.

(3)Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) sau l), dupa caz, ori pana la implinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (2) si se solutioneaza de organul fiscal, in termen de 5 zile lucratoare, prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.

(4)Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), includerea in esalonare se efectueaza cu mentinerea perioadei de esalonare deja aprobate.

(5)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4), pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), precum si pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata in derulare, la cererea debitorului, se poate aproba si o alta perioada de esalonare, dar care nu poate depasi perioada prevazuta la art. 1 alin. (1).

(6)Cuantumul si termenele de plata ale noilor rate de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata.

(7)in situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata se respinge, debitorul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.

(8)in situatia in care pe perioada de valabilitate a inlesnirii debitorul obtine o suspendare a executarii actului administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, decizia de esalonare la plata se modifica, la cererea debitorului.

(9)in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii se desfiinteaza sau se anuleaza, in tot sau in parte, actul administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, decizia de esalonare la plata se modifica in mod corespunzator, la cererea debitorului.

(10)Prevederile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale ale unui debitor care nu beneficiaza de esalonare la plata si fuzioneaza, potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiaza de esalonarea la plata.

Art. 6: Renuntarea la esalonarea la plata

(1)Debitorul poate renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare.

(2)in cazul renuntarii la esalonare, debitorul trebuie sa achite obligatiile fiscale ramase din esalonare pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata. Prevederile art. 4 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(3)in cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

Art. 7: Dobanzi si penalitati de intarziere

(1)Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, incepand cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.

(2)Dobanzile se datoreaza si se calculeaza pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), dupa caz.

(3)Dobanzile datorate si calculate in cazul achitarii cu intarziere a ratei potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) se comunica prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

(4)Penalitatea de intarziere prevazuta la art. 176 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.

(5)Pentru obligatiile bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, si pentru care legislatia specifica prevede un alt regim privind calculul dobanzilor, sunt aplicabile prevederile legislatiei specifice.

Art. 8: Penalitate

(1)Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, potrivit art. 190 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, se percepe o penalitate care i se comunica debitorului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

(2)Nivelul penalitatii este de 5% din:

a)suma ramasa nestinsa din rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz;

b)diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.

(3)Penalitatea se face venit la bugetul de stat.

Art. 9: Pierderea valabilitatii esalonarii la plata si consecintele pierderii acesteia

(1)Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (7). Organul fiscal emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata care se comunica debitorului.

(2)Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa.

(3)in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata acordata de organul fiscal, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, se datoreaza o penalitate de 5%. Prevederile art. 8 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.

(4)Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru obligatiile fiscale principale esalonate la plata si pentru care se datoreaza penalitate de nedeclarare potrivit art. 181 din Codul de procedura fiscala. in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru aceste obligatii fiscale se datoreaza penalitatea de nedeclarare prevazuta de art. 181 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

(5)in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata acordate de organul fiscal, pentru obligatiile fiscale principale ramase de plata din esalonarea la plata acordata, se datoreaza de la data emiterii deciziei de esalonare la plata dobanzi potrivit art. 174 din Codul de procedura fiscala.

Art. 10: Mentinerea esalonarii la plata

(1)Debitorul poate solicita organului fiscal mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), precum si la art. 4 alin. (1) lit. a)-j) si l), de doua ori pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, daca depune o cerere in acest scop, inainte de stingerea in totalitate a obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata. Cererea se solutioneaza, in termen de 5 zile lucratoare, prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

(2)Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, debitorul are obligatia sa achite obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prevederile art. 4 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 11: Suspendarea executarii silite

(1)Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) si l) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata. in cazul obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f) executarea silita se suspenda dupa comunicarea somatiei.

(2)Odata cu comunicarea deciziei de esalonare la plata catre debitor, organele fiscale comunica, in scris, institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului, masura de suspendare a executarii silite prin poprire.

(3)in cazul prevazut la alin. (2), suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit, a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire.

(4)Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a executarii silite raman indisponibilizate, debitorul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul:

a)achitarii obligatiilor administrate de organele fiscale de care depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata;

b)achitarii drepturilor salariale.

(5)in cazul tertilor popriti, suspendarea executarii silite are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor datorate de acestia debitorului, atat a celor prezente, cat si a celor viitoare, pana la o noua comunicare din partea organului fiscal privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire.

(6)Masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului se suspenda de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

Art. 12: Prevederi speciale aplicabile debitorilor care au in derulare inlesniri la plata

(1)Debitorii care la data depunerii cererii de esalonare la plata potrivit prezentului capitol au in derulare esalonari la plata acordate potrivit Codului de procedura fiscala pot beneficia de inlesniri la plata potrivit prezentului capitol.

(2)in baza cererii depuse de catre debitori, organul fiscal emite, dupa caz, decizie de acordare a esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale prevazute la art. 1 alin. (1) si (11) sau decizie de respingere.

(3)Prevederile art. 165 alin. (4) din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste ordinea de stingere a obligatiilor fiscale. Daca suma platita de catre debitor nu este suficienta pentru a stinge ratele din cele doua grafice de esalonare la plata, atunci se stinge, cu prioritate, rata aferenta celei mai vechi decizii de esalonare la plata.

(4)Obligatiile fiscale principale si accesorii ramase de plata din esalonarile la plata si/sau amanarile la plata, dupa caz, a caror valabilitate a fost pierduta potrivit prezentului capitol ori potrivit art. 199 alin. (1) si art. 208 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, in scopul incadrarii in conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, sunt exigibile si au termen de plata la data pierderii valabilitatii inlesnirilor la plata, respectiv data comunicarii deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si, dupa caz, a deciziei de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare.

(5)Pentru debitorii care au obtinut o esalonare la plata conform Codului de procedura fiscala si solicita inlesniri la plata potrivit prezentului capitol, conditia prevazuta la art. XIII alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, se considera indeplinita daca debitorii depun cererea de esalonare la plata potrivit prezentului capitol, in termen de 30 de zile de la incetarea termenului prevazut la art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 114/2020 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Art. 13: Acte normative de aplicare

Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *