ORDIN nr. 3942 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

ORDIN nr. 3942 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice

in temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere Avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.060 din 19.11.2020,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I

La Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 si 32 bis din 11 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, anexele nr. 48 si 49 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

-****-

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,Mirela Calugareanu

ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET*1)Nr. …………. din …………………………Catre ……………………………*2)

ADRESA

de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor

I._

in baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) si art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru debitorul ………………………..*3) cu domiciliul fiscal*4) in localitatea …………………….., str. ………………….. nr. …….., cod de identificare fiscala ………………..*5) se dispune sistarea temporara …………………*6) asupra masurilor de executare silita aplicate prin Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti/Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, ca urmare a transformarii masurilor asiguratorii in masuri executorii, avand numarul de evidenta a platii ……………../nr. …………….. din data de …………………, pentru suma de ………………. lei, reprezentand obligatiile fiscale/bugetare datorate de …………….*7), cod de identificare fiscala ………………..*8).

Sumele existente in cont la data si ora comunicarii prezentei adrese raman indisponibilizate, debitorul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul:

– a) achitarii obligatiilor fiscale administrate de organele fiscale competente;

– b) achitarii drepturilor salariale.

impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data comunicarii sau luarii la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de catre dumneavoastra a prezentei adrese. in acest sens, aveti obligatia sa inregistrati atat ziua, cat si ora primirii adresei de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor.

Conducatorul organului de executareNumele si prenumele ……………………..Semnatura ………………………………..9)L.S.9)________

*1)Se vor trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului de executare emitent al prezentului act.

*2)Se vor mentiona denumirea si adresa institutiei de credit.

*3)Se vor mentiona numele si prenumele/denumirea debitorului. in cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se va mentiona contribuabilul/platitorul care le-a infiintat. Nu se va completa in cazul popririlor infiintate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

*4)Nu se va completa in cazul popririlor infiintate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

*5)Se va mentiona codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

*6)Se va mentiona felul sistarii temporare, respectiv totala sau partiala, dupa caz.

*7)Se va mentiona debitorul care inregistreaza obligatii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice alta entitate. Nu se va completa in cazul popririlor infiintate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

*8)Se va mentiona codul de identificare fiscala al debitorului care inregistreaza obligatii fiscale restante.

9)Nu se va completa in cazul popririlor infiintate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

II._

1.Denumire: Adresa de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor

2.Format: A4/t1 + A4/t1.

3.Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.

4.Se utilizeaza: in baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) si art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Se intocmeste: electronic sau in doua exemplare, dupa caz, de catre organul de executare.

6.Circula: in format electronic sau in format hartie, dupa caz, la institutia de credit.

7.Se arhiveaza: in format electronic in Arhiva Electronica a Ministerului Finantelor Publice;

sau, dupa caz,

– 1 exemplar la dosarul de executare.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

ANEXA nr. 2:

(- Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET*1)Nr. …………. din …………………………Catre ……………………………*2)

ADRESa

de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii retinerilor

I._

in baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) si art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru debitorul …………………………*3) cu domiciliul fiscal in localitatea …………….., str. …………………. nr. ………, cod de identificare fiscala …………………….*4) se dispune sistarea temporara ………………………*5) asupra masurilor de executare silita aplicate prin Adresa de infiintare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terti, avand numarul de evidenta a platii ………………../nr. ………… din data de ……………, pentru suma de ………………. lei, reprezentand obligatiile fiscale/bugetare datorate de ………………………..*6), cod de identificare fiscala …………………….. .

Obligatiile fiscale/bugetare datorate de debitor………….. *6), pentru care se dispune suspendarea indisponibilizarii retinerilor sunt urmatoarele:

Denumirea obligatiei fiscale/bugetareCategorie suma de plata*5)Titlul executoriu nr. /data*6)Suma pentru care se dispune suspendarea popririi (lei)
    
    
TOTAL   

impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data comunicarii sau luarii la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de catre dumneavoastra a prezentei adrese. in acest sens, aveti obligatia sa inregistrati atat ziua, cat si ora primirii adresei de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii retinerilor.

Conducatorul organului de executare,Numele si prenumele ……………………..Semnatura …………………………………….L.S.

________

*1)Se vor trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului de executare emitent al prezentului act.

*2)Se vor mentiona denumirea si adresa tertului poprit.

*3)Se vor mentiona numele si prenumele/denumirea debitorului. In cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se va mentiona contribuabilul/platitorul care le-a infiintat.

*4)Se va mentiona codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

*5)Se va mentiona felul sistarii temporare, respectiv totala sau partiala, dupa caz.

*6)Se va mentiona debitorul care inregistreaza obligatii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice alta entitate, precum si codul de identificare fiscala al acestuia.

II._

1.Denumire: Adresa de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii retinerilor

2.Format: A4/t1 + A4/t1

3.Caracteristici de tiparire: se editeaza din sistem informatic.

4.Se utilizeaza: in baza prevederilor art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) si art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Se intocmeste: doua exemplare de catre organul de executare.

6.Circula: 1 exemplar la tertul poprit.

7.Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare silita.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1123 din data de 23 noiembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *