Diurna pentru angajatii cu contract de telemunca

Tratament fiscal si acordare diurna in cazul in care angajatii au contracte de telemunca sau munca la domiciliu

Exemplu:

O firma decide ca angajatii sa lucreze in regim de telemunca de la data de 1 septembrie la 20 septembrie. Pentru aceasta perioada se face act aditional la contractul de munca si se transmite Revisalul.

In perioada 15 septembrie -19 septembrie firma este obligata sa trimita 2 angajati intr-o delegatie. Ce solutie are firma pentru a acorda diurna angajatilor plecati in delegatie?

Solutie:

Diurna se acorda atunci cand angajatii sunt in deplasare la o distanta de 5 km de locul unde angajatul isi are locul de munca si durata deplasarii este de minim 12 ore.

Angajatorul trebuie sa specifice clar in actul aditional privind desfasurarea activitatii in regim de telemunca perioada si/sau zilele in care salariatul isi desfasoara activitatea in acest regim.

Perioada de deplasare este considerata activitate desfasurata la un loc de munca organizat de angajator.

Daca angajatorul face act aditional de telemunca, pentru zilele de deplasare pentru a putea acorda diurna angajatii nu trebuie sa fie in telemunca.

Astfel firma trebuie sa faca un nou act aditional la contractul de munca prin care sa precizeze ca in perioada 15-19 septembrie se suspenda telemunca.

Diurna se considera venit asimilat salariilor si se impoziteaza ca atare atunci cand se depaseste:

– in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice.

– in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate in scopul indeplinirii unor misiuni cu caracter temporar.

Contractul pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca se incheie in baza Legii 81/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art 5 din legea 81/2018 precizeaza ca un contract individual de munca se incheie si se modifica, dupa caz, pentru salariatii care desfasoara activitatea de telemunca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) in cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca contine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:

a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;

b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;

c) locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;

d) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;

f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu prevederile art. 7 si 8;

g) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;

h) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) masurile pe care ie ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intâlni cu colegii in mod regulat;

j) conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Elementele prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 sunt:

(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

f) riscurile specifice postului;

g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;

h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;

i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;

m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

n) durata perioadei de proba.

Vezi AICI ghidul elaborat de Inspectia muncii despre munca la domiciliu si telemunca

Baza legala:

Lege nr. 53/2003

Lege nr. 81/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *