Deducerea TVA din bonuri fiscale

Deducerea TVA din bonurile fiscale mai mari de 100 euro si mai mic de 400 euro este posibila conform codului fiscal, doar in anumite conditii.

EXEMPLU:

O firma platitoare de TVA face achizitii de materiale consumabile in valoare de 789,00 lei cu tot cu TVA pe baza de bon fiscal. Pe bonul fiscal apare CUI -ul firmei.

INTREBARE:

Se poate deduce TVA-ul din bonul fiscal avand in vedere valoarea mai mare de 100 euro a achizitiilor?

SOLUTIE:

TVA-ul se poate deduce de catre o firma in conditiile prevazute de Codul fiscal.

Astfel Codul fiscal (art. 299, alin. 1, lit.b) precizeaza ca o firma are dreptul la deducerea TVA-ului daca este inregistrat ca platitor de TVA, si detine o factura emisa de o alta persoana inregistrata in scopuri de TVA (facturarea este reglementata la art. 319 din Codul fiscal).

Factura este un document justificativ care poate fi intocmita pe support hartie sau in format electronic si poate fi o factura normala sau factura simplificata.

Diferenta intre cele 2 o reprezinta numarul de elemente obligatorii pe care acestea trebuie sa le contina (datele inscrise pe factura).

TVA-ul se poate deduce in baza bonului fiscal daca are CUI-ul cumparatorului inscris pe document in urmatoarele conditii:

 1. Cand valoarea acestuia nu este mai mare de 100 euro (cursul euro este cel stabilit de BNR cu o zi inainte de data de pe bonul fiscal), conform Codului fiscal.

Firma poate deduce atat cheltuiala cat si TVA-ul daca face achizitii pe baza de bon fiscal si are CUI-ul sau inscris pe bon, daca acest bon fiscal nu are o valoare mai mare de 100 euro.

2. Tot codul fiscal, prevede ca in urma consultarii Comitetului TVA instituit în temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice, pentru ca TVA-ul sa fie deductibil pentru un bon fiscal de achizitii, mai mare de 100 euro inclusiv TVA, acesta trebuie sa contina toate elementele unei facturi simplificate:

 • sa fie mai mare de 100 euro si mai mic de 400 euro inclusiv TVA (cursul euro este cel stabilit de BNR cu o zi inainte de data de pe bonul fiscal)
 • sa contina data emiterii
 • denumirea persoanei impozabile care a emis documentul (denumirea vanzatorului)
 • denumirea bunurilor cumparate
 • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia (valoarea bunurilor)
 • in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura o referire specifica și clara la factura inițiala și la detaliile specifice care se modifica.

Practic, cand se fac achizitii pe baza de bon fiscal cu valoare mai mare de 100 euro si mai mica de 400 euro, daca bonul fiscal contine toate datele enumerate mai sus se incadreaza in categoria de factura simplificata si firma poate deduce TVA-ul.

Facturile simplificate se declara in D394, I. Alte informatii, pct 1.3 si pct1.4.

Bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate se declara in D 394 la rubrica I. Alte informatii, pct. 1.5.

Concluzii:

O firma poate deduce atat cheltuiala cat si TVA-ul daca face achizitii pe baza de bon fiscal si are CUI-ul sau inscris pe bon, daca acest bon fiscal are o valoare mai mica de 100 euro, dar si atunci cand face achizitii pe bon fiscal cu valori mai mici de 400 euro, daca bonul fiscal contine toate elementele unei facturi simplificate.

Referitor la firma noastra din exemplu poate deduce si TVA si cheltuiala pentru bonul de 789,00 lei, daca acest bon contine:

 • sa contina data emiterii
 • denumirea persoanei impozabile care a emis documentul (denumirea vanzatorului)
 • denumirea bunurilor sau serviciilor
 • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia (valoarea bunurilor)
 • in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura o referire specifica și clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

De regula comerciantii care emit facturi simplificate, au mentiunea de Factura simplificata pe document si nu Bon fiscal. De multe ori angajatii care fac achiztii nici nu realizeaza ca au ca document o factura simplificata si nu un bon fiscal. Majoritatea stiu ca trebuie sa aiba CUI-ul pe bon si cer de la orice furnizor acest lucru, platitor sau neplatitor de TVA (pentru ca asa au fost invatati), iar pentru achiztii mai mari de 100 euro sunt invatati sa ceara si factura fiscala.

REGLEMENTARE LEGALA – extras din Codul Fiscal

Cod fiscal art. 319 – Facturarea

Alin. (12) Persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol, precum și persoana impozabila care opteaza pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) pot emite facturi simplificate in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) atunci cand valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii facturii este cursul prevazut la art. 290 ;

b) In cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura conform alin. (2).

Alin. (13) In urma consultarii Comitetului TVA instituit in temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al ministrului finantelor publice se aproba ca persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol, precum și persoana impozabila care opteaza pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) sa inscrie in facturi doar informatiile prevazute la alin. (21), in urmatoarele cazuri, conform procedurii stabilite prin normele metodologice:

a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii facturii este cursul prevazut la art. 290 ; sau

b) In cazul in care practica administrativa ori comerciala din sectorul de activitate implicat sau conditiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligatiilor mentionate la alin. (20) sau la alin. (23) sa fie extrem de dificila. 

Alin. (21) Facturile emise in sistem simplificat in conditiile prevazute la alin. (12) și (13) trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) In cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura in conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifica și clara la factura initiala și la detaliile specifice care se modifica.

 ART. 299 – Conditii de exercitare a dreptului de deducere

Alin. (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 319, precum și dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile in perioada in care aplica sistemul TVA la incasare;

b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 307 alin. (2) – (6), sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 319 sau documentele prevazute la art. 320 alin. (1);

c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum și documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punctul de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA și accize;

d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 326 alin. (4) și (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum și suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia naștere exigibilitatea;

e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri, sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 320 alin. (1);

f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 273 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 319 alin. (9), emis in statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 320 alin. (1).

Alin. (2) Prin normele metodologice se vor preciza cazurile in care documentele sau obligatiile, altele decat cele prevazute la alin. (1), se vor prezenta sau indeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei.

BAZA LEGALA:

Codul fiscal Lg. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare

Deducerea TVA din bonul fiscal – ultimul update 12.12.2020

Vezi si cum se completeaza corect erorile din decontul de TVA, dar si cum se completeaza corect decontul daca daca in luna anterioara am avut TVA de recuperat si s-a bifat ca se doreste recuperarea acestuia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *