Contraventii si sanctiuni prevazute de legea contabilitatii -legea 82/1991

Legea contabilitatii, legea 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare are prevazute cateva contraventii pentru nerespectarea prevederilor acesteia

Constituie contraventie urmatoarele fapte:

  1. Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;

2. Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii, cu privire la:

 a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;

b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;

c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;

d) efectuarea inventarierii si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;

e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza astfel:

– cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

– cea referitoare la depunerea in termenul legal:

  • cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare,
  • cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare,
  • cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

 f) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca urmatoarele categorii de persoane:

– societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;

– institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;

 – subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin categoriilor de persoane mentionate mai sus, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii exercitiul financiar ales si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 200 lei;

3. Prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;

4. Nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiei prin care administratorul, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii entitatii respective isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv a prevederilor referitoare la intocmirea declaratiei prin care administratorul societatii-mama isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;

5. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;

6. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;

7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;

8. Nedepunerea, potrivit Legii contabilitatii, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

9. Nerespectarea urmatoarelor prevederi ale art. 10 din Legea contabilitatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei:

– Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

– Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.

 – Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

 – Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.

In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

– In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (5) din Legea contabilitatii, raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora.

In cazul in care contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) din Legea contabilitatii sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale.

– Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.

10. Nerespectarea prevederilor art. 36^1 din Legea contabilitatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei:

 – Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *