Ultima actualizare 29.10.2020

Cuprins articol

10. Capital si rezerve

1011. Capital subscris nevarsat (P)

1012. Capital subscris varsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public (P)

1017. Patrimoniul privat (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris, varsat si nevarsat, in natura si/sau numerar, de catre actionarii/asociatii unei entitati, precum si a majorarii sau reducerii capitalului, potrivit legii.

In functie de forma juridica a entitatii se inscriu: capitalul social, patrimoniul regiei etc.

Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari/asociati, evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale subscrise sau varsate.

Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea in vedere prevederile legale in acest sens.

Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.

In creditul contului 101 “Capital” se inregistreaza:

– capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

– profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social (117);

– rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii (106);

– primele de capital, incorporate in capitalul social (104);

– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor si care majoreaza capitalul social (103).

In debitul contului 101 “Capital” se inregistreaza:

– capitalul retras de actionari/asociati, precum si capitalul lichidat cu ocazia operatiunilor de reorganizare a entitatilor, potrivit legii (456);

– acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);

– reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii (109);

– diferenta dintre valoarea nominala a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (141).

Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.

1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta patrimoniului detinut, potrivit legii, de institutele nationale de cercetare-dezvoltare

103. Alte elemente de capitaluri proprii

1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)

1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P)

1038. Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii şi alte elemente de capitaluri proprii (A/P)

In creditul contului 103 “Alte elemente de capitaluri proprii” se inregistreaza:

– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (643);

– diferenta favorabila de schimb valutar, inregistrata in situatiile financiare anuale consolidate, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (765);

– cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vanzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate (501).

In debitul contului 103 “Alte elemente de capitaluri proprii” se inregistreaza:

– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor si care majoreaza capitalul social (101);

– diferenta nefavorabila de schimb valutar, inregistrata in situatiile financiare anuale consolidate, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (665);

– ajustarea rezervei de valoare justa, ca urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vanzare, in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate (501).

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.

Contul 104 “Prime de capital” este un cont de pasiv.

In creditul contului 104 “Prime de capital” se inregistreaza:

– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (456).

In debitul contului 104 “Prime de capital” se inregistreaza:

– primele de capital incorporate in capitalul social (101);

– primele de capital transferate la rezerve (106);

– pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).

Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

105. Rezerve din reevaluare (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale.

Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.

In creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se inregistreaza:

– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217).

In debitul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se inregistreaza:

– capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (117);

– descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);

– ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pana la data reevaluarii imobilizarii corporale, in cazul in care reevaluarea se efectueaza prin aplicarea unui indice (281).

Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente in evidenta entitatii.

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1068. Alte rezerve (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

Contul 106 “Rezerve” este un cont de pasiv.

In creditul contului 106 “Rezerve” se inregistreaza:

– profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului curent, repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale (129);

– profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);

– primele de capital transferate la rezerve (104);

– majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul altor entitati, ca urmare a incorporarii rezervelor in capitalul acestora (261, 262, 263, 265);

– castigurile legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve, potrivit legii (141);

– partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de entitatile asociate si entitatile controlate in comun, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (264).

In debitul contului 106 “Rezerve” se inregistreaza:

– rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii (101);

– rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate in exercitiile precedente, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);

– decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

– pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149).

Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

107. Diferente de curs valutar din conversie (A/P)

Contul 107 “Diferente de curs valutar din conversie” se utilizeaza numai in situatiile financiare anuale consolidate.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de curs valutar rezultate din conversia situatiilor financiare anuale ale societatilor nerezidente.

Contul 107 “Diferente de curs valutar din conversie” este un cont bifunctional, folosit la consolidarea societatilor nerezidente.

In creditul contului 107 “Diferente de curs valutar din conversie” se inregistreaza:

– diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;

– diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;

– diferentele nefavorabile recunoscute drept cheltuiala la cedarea participatiilor detinute in societatile nerezidente (665).

In debitul contului 107 “Diferente de curs valutar din conversie” se inregistreaza:

– diferentele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;

– diferentele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;

– diferentele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participatiilor detinute in societatile nerezidente (765).

Soldul creditor reprezinta diferentele favorabile aferente societatilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile.

108. Interese care nu controleaza

1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)

1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P)

Contul 108 “Interese care nu controleaza” se utilizeaza numai in situatiile financiare anuale consolidate.

Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza interesele care nu controleaza, rezultate cu ocazia consolidarii filialelor prin metoda integrarii globale.

Contul 108 “Interese care nu controleaza” este un cont bifunctional, folosit la consolidarea filialelor.

In creditul contului 108 “Interese care nu controleaza” se inregistreaza partea din rezultatul favorabil al exercitiului financiar si celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuita unor interese care nu sunt detinute de catre societatea-mama, direct sau indirect.

In debitul contului 108 “Interese care nu controleaza” se inregistreaza partea din rezultatul nefavorabil, atribuita unor interese care nu sunt detinute de catre societatea-mama, direct sau indirect.

Soldul contului reprezinta interesele care nu controleaza.

109. Actiuni proprii

1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)

1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)

1095. Actiuni proprii reprezentând titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate potrivit legii.

Contul 109 “Actiuni proprii” este un cont de activ.

In debitul contului 109 “Actiuni proprii” se inregistreaza:

– pretul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512);

– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie (456).

In creditul contului 109 “Actiuni proprii” se inregistreaza:

– reducerea capitalului cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii (101);

– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (149);

– valoarea sumei de incasat/incasate din vanzarea actiunilor proprii (461, 512);

– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vanzare (149);

– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);

– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (149).

Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate existente.

11. Rezultatul reportat

  117. Rezultatul reportat

  1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)

  1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P)

  1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)

  1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

  1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

  1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificarile politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil inregistrat de catre societatea care isi inceteaza existenta ca urmare a fuziunii, respectiv de catre societatea care se divizeaza, in intervalul dintre data la care au fost intocmite situatiile financiare de fuziune, respectiv divizare, si data intocmirii protocolului de predare-primire si care este preluat de catre societatea beneficiara, precum si a eventualelor diferente rezultate din dispozitiile tranzitorii cuprinse in prezentele reglementari.

Contul 117 “Rezultatul reportat” este un cont bifunctional.

In creditul acestui cont se inregistreaza:

– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121);

– pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);

– pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106);

– pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);

– pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);

– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor);

– capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (105).

In debitul acestui cont se inregistreaza:

– pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (121);

– profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);

– profitul net realizat in exercitiile financiare precedente si care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe destinatiile aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457);

– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor);

– pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).

Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

12. Rezultatul exercitiului financiar

  121. Profit sau pierdere (A/P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar curent.

Contul 121 “Profit sau pierdere” este un cont bifunctional.

In creditul contului 121 “Profit sau pierdere” se inregistreaza:

– la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);

– pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (117).

In debitul contului 121 “Profit sau pierdere” se inregistreaza:

– la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);

– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);

– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (117).

Soldul creditor reprezinta profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizata.

  129. Repartizarea profitului (A)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent si repartizat, potrivit legii.

Contul 129 “Repartizarea profitului” este un cont de activ.

In debitul contului 129 “Repartizarea profitului” se inregistreaza:

– rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat in exercitiul financiar curent (106).

In creditul contului 129 “Repartizarea profitului” se inregistreaza:

– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).

Soldul contului reprezinta profitul repartizat, aferent exercitiului financiar incheiat.

14. Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

  1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta castigurilor legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 141 “Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” este un cont de pasiv.

In creditul contului 141 “Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:

– diferenta dintre pretul de vanzare al instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare (461, 512);

– diferenta dintre valoarea nominala a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (101).

In debitul contului 141 “Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:

– castigurile legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106);

– castigurile legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii, folosite, potrivit legii, pentru acoperirea pierderilor legate de emiterea acestora (149).

Soldul contului reprezinta castigurile legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

  149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

  1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)

  1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv a pierderilor rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute.

Contul 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” este un cont de activ.

In debitul contului 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:

– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si pretul lor de vanzare (109);

– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (109);

– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);

– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (109);

– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (512, 531, 462);

– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).

In creditul contului 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:

– pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat (106, 117);

– pierderile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite, potrivit legii, din castigurile legate de vanzarea acestora (141).

Soldul contului reprezinta pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

15. Provizioane

  151. Provizioane

  1511. Provizioane pentru litigii (P)

  1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)

  1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)

  1514. Provizioane pentru restructurare (P)

  1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)

  1516. Provizioane pentru impozite (P)

  1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)

  1518. Alte provizioane (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea, pentru restructurare, pensii si obligatii similare, a provizioanelor pentru impozite, pentru terminarea contractului de munca, precum si a altor provizioane.

Contul 151 “Provizioane” este un cont de pasiv.

In creditul contului 151 “Provizioane” se inregistreaza:

– valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681);

– costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea (212, 213, 215, 216);

– valoarea actualizarii provizioanelor (686).

In debitul contului 151 “Provizioane” se inregistreaza:

– sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor (781).

Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

Referitor la functiunea contului 1513 “Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea”, sunt avute in vedere si prevederile cuprinse la subsectiunea 4.4.3 “Imobilizari corporale” din reglementarile contabile.

16. Imprumuturi si datorii asimilate

  161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

  1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

  1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)

  1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

  1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

Contul 161 “Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” este un cont de pasiv.

In creditul contului 161 “Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” se inregistreaza:

– suma imprumuturilor de primit/primite din emisiuni de obligatiuni (461, 512);

– suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169);

– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta (665).

In debitul contului 161 “Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” se inregistreaza:

– suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);

– valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);

– imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);

– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta (765).

Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

  162. Credite bancare pe termen lung

  1621. Credite bancare pe termen lung (P)

  1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)

  1623. Credite externe guvernamentale (P)

  1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

  1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)

  1626. Credite de la trezoreria statului (P)

  1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.

Contul 162 “Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv.

In creditul contului 162 “Credite bancare pe termen lung” se inregistreaza:

– suma creditelor pe termen lung primite (512);

– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a creditelor in valuta (665).

In debitul contului 162 “Credite bancare pe termen lung” se inregistreaza:

– suma creditelor pe termen lung rambursate (512);

– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a creditelor in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen lung nerambursate.

  166. Datorii care privesc imobilizarile financiare

  1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)

  1663. Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor entitatii fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile asociate si entitatile controlate in comun.

Contul 166 “Datorii care privesc imobilizarile financiare” este un cont de pasiv.

In creditul contului 166 “Datorii care privesc imobilizarile financiare” se inregistreaza:

– sumele incasate de la entitatile afiliate, respectiv entitatile asociate si entitatile controlate in comun (512);

– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a datoriilor exprimate in valuta (665).

In debitul contului 166 “Datorii care privesc imobilizarile financiare” se inregistreaza:

– sumele restituite entitatilor afiliate, respectiv entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (512);

– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.

  167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate.

Contul 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” este un cont de pasiv.

In creditul contului 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” se inregistreaza:

– sumele de incasat/incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (461, 512);

– valoarea concesiunilor primite (205);

– valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar (212, 213, 214, 216);

– sumele reprezentand garantiile de buna executie retinute, conform contractelor incheiate (404);

– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665);

– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).

In debitul contului 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” se inregistreaza:

– sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512);

– obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar (404);

– valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213, 216);

– garantiile de buna executie restituite tertilor (512);

– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate, in valuta, precum si la rambursarea acestora (765);

– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).

Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.

  168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

  1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)

  1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

  1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)

  1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)

  1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile asociate si entitatile controlate in comun, precum si a celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.

Contul 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” este un cont de pasiv.

In creditul contului 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” se inregistreaza:

– valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666);

– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).

In debitul contului 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” se inregistreaza:

– suma dobanzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (512);

– diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.

  169. Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii

1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii, pe de o parte, si valoarea initiala a acestora, pe de alta parte.

Contul 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii” este un cont de activ.

In debitul contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii” se inregistreaza:

– suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (161);

– suma primelor de rambursare aferente altor datorii.

In creditul contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii” se inregistreaza:

– valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii amortizate (686).

Soldul contului reprezinta valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii neamortizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *